Kona Ice Birthday

Watch KLTV 7 News at 10.

Kona Ice Birthday