Zavala-Garcia back in court Thursday

Zavala-Garcia back in court Thursday