Ruby Gardner Gossett celebrates 100th birthday

Ruby Gardner Gossett celebrates 100th birthday